برنامه کلاسها

دانلود آخرین نسخه فلش پلیر مخصوص گوگل کروم جهت استفاده از کلاس آنلاین، لطفا آخرین نسخه فلش پلیر را روی مرورگر خود نصب نمایید.

توضیحات و راهنمای نصب 


 زمان برنامه کلاس های انلاین
                                                                                    مدیریت اجرایی 
       زبان تخصصی مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت حسابداری مدیریت مدیریت استراتژیک
  تاریخ                 8-9.30 10-11.30   15-16.30  17-18.30 
جلسه اول   ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه سوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه چهارم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه پنجم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 جلسه ششم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هفتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هشتم   ورود به کلاس ورود به کلاس    ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه نهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دهم   ورود به کلاس  ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 زمان برنامه کلاس های انلاین
                                                               روانشناسی بالینی
       روانشناسی رشد پیشرفته تاریخچه سیستم ها در روانشناسی  نظریه های روان درمانی  نظریه های شخصیت 
  تاریخ                 16 10-11.30   15-16.30  17-18.30 
جلسه اول   ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه سوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه چهارم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه پنجم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 جلسه ششم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هفتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هشتم   ورود به کلاس ورود به کلاس    ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه نهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دهم   ورود به کلاس  ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 زمان برنامه کلاس های انلاین
                                                           حقوق بین الملل        
                   
  تاریخ        8-9.30  10-11.30 15-16.30  17-18.30 
جلسه اول   ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه سوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه چهارم   ورود به کلاس ورود به کلاس    ورود به کلاس  ورود به کلاس  
جلسه پنجم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 جلسه ششم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هفتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس    ورود به کلاس 
جلسه هشتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه نهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس  

ورود به کلاس  

 

 زمان برنامه کلاس های انلاین
                                                                 مدیریت بازرگانی و MBA      
            زبان تخصصی تئوری مدیریت پیشرفته  مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته  مدیریت استراتژیک 
  تاریخ           16-18    
جلسه اول   ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه سوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه چهارم   ورود به کلاس ورود به کلاس    ورود به کلاس  ورود به کلاس  
جلسه پنجم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 جلسه ششم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هفتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس    ورود به کلاس 
جلسه هشتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه نهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس  

ورود به کلاس 

 

 زمان برنامه کلاس های انلاین
                                                                       تربیت بدنی        
                   
  تاریخ        8-9.30  10-11.30 15-16.30  17-18.30 
جلسه اول   ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه سوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه چهارم   ورود به کلاس ورود به کلاس    ورود به کلاس  ورود به کلاس  
جلسه پنجم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 جلسه ششم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هفتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس    ورود به کلاس 
جلسه هشتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه نهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس  

ورود به کلاس   

 زمان برنامه کلاس های انلاین
                                                             زبان وادبیات انگلیسی
              
  تاریخ                 8-9.30 10-11.30   15-16.30  17-18.30 
جلسه اول   ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه سوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه چهارم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه پنجم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 جلسه ششم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هفتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هشتم   ورود به کلاس ورود به کلاس    ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه نهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دهم   ورود به کلاس  ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 زمان برنامه کلاس های انلاین
                                                                   مهندسی کامپیوتر 
       پایگاه داده پیشرفته  سیستم عامل پیشرفته   مهندسی نرم افزار  
  تاریخ                 8-9.30 10-11.30   15-16.30  17-18.30 
جلسه اول   ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه سوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه چهارم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه پنجم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 جلسه ششم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هفتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هشتم   ورود به کلاس ورود به کلاس    ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه نهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دهم   ورود به کلاس  ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 زمان برنامه کلاس های انلاین
                                                              حسابداری
       حسابرسی حسابداری مدیریت  حسابداری دولتی   
  تاریخ                 18-21.30 10-11.30   15-16.30  17-18.30 
جلسه اول   ورود به کلاس  ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه دوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه سوم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه چهارم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه پنجم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
 جلسه ششم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هفتم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه هشتم   ورود به کلاس ورود به کلاس    ورود به کلاس   ورود به کلاس  
جلسه نهم   ورود به کلاس ورود به کلاس   ورود به کلاس   ورود به کلاس  
                 ورود به کلاس  ورود به کلاس  ورود به کلاس  

زبان و ادبیات

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

معرفی موسسه آموزش عالی ابوریحان

موسسه آموزش عالی آزاد ابوریحان با اخذ مجوزاز وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به لطف یگانه هستی آفرین با اتکا برنیرو وتوان خود به عنوان برترین موسسه در زمینه آماده سازی دانشجویان برای شرکت درآزمون های مختلف فعالیت خود را آغازنموده است.موسسه ...
ادامه مطلب

اطلاعات تماس با موسسه

آدرس :بندرعباس،چهارراه دانشگاه، به سمت چهارراه داماهی، موسسه آموزش عالی ابوریحان
تلفن : 07633620111 - 07633679023
ایمیل : info@abuac.ir

Template Design:Dima Group